هنر استراتژیک واکاوی تبلیغ  فرهنگ مدیریت فرهنگی  مدیریت استراتژیک
هنر استراتژیک
استراتژی هنری 
واکاوی تبلیغ  فرهنگ مدیریت فرهنگی  مدیریت استراتژیک
(انسان تحول گرا) 
 
مهندسی رسانه  مهندسی فکر  مهندسی فرهنگی  مدیریت منابع انسانی 
مهندسی رسانه  مهندسی فکر  مهندسی فرهنگی  مدیریت منابع انسانی 
 
کمپین تبلیغاتی  مهندسی اجتماعی  مهندسی فضای سایبر  تدوین استراتژی
کمپین تبلیغاتی  مهندسی اجتماعی  مهندسی فضای سایبر  تدوین استراتژی
در گروه های هنری 
 
مهندسی ذهن  مهندسی ارزش  سبک زندگی  زبان بدن 
مهندسی ذهن  مهندسی ارزش  سبک زندگی  زبان بدن 
 
از سی که گشت ... آرامش سیب زندگی مهندسی هوش  
از سی که گشت ... آرامش سیب زندگی مهندسی هوش 
 
واکاوی بازنشستگی مدیریت تصمیم گیری واکاوی ذهن کارکرد عادت
واکاوی بازنشستگی مدیریت تصمیم گیری واکاوی ذهن کارکرد عادت
 
ترسیم کمپین
گستره درک ما ازخود و درک دیگران از ما ميزان يادگيرى در حالات هاى متفاوت ترسیم کمپین شخصیت شناسی