هنر استراتژیک
استراتژی هنری 
واکاوی تبلیغ  فرهنگ مدیریت فرهنگی  مدیریت استراتژیک
(انسان تحول گرا) 
 
مهندسی رسانه  مهندسی فکر  مهندسی فرهنگی  مدیریت منابع انسانی 
 
کمپین تبلیغاتی  مهندسی اجتماعی  مهندسی فضای سایبر  تدوین استراتژی
در گروه های هنری 
 
مهندسی ذهن  مهندسی ارزش  سبک زندگی  زبان بدن 
 
       
      مهندسی هوش